בנק ירושלים

קמפיינים ומיתוג אירועים

שילוט חוצות ומודעות בעיתונים ללקיחת הלוואה טובה מבנק טוב

מיתוג סקטור הנדל״ן כבנקאות משלימה. אמרנו כבר שאנחנו אוהבים נדל״ן?